post

ابرنگی۱۰۳(قیمت :۱۷۰۰ ریال)

کد ۱۰۳

کشویی ابرنگی

قیمت :۱۷۰۰ ریال

*مقوا ۱۴۰ *چاپ ۴ رنگ*

—————————————————————————————————————————————-

103

کد ۱۰۳

کشویی ابرنگی

قیمت :۱۷۰۰ ریال

*مقوا ۱۴۰ *چاپ ۴ رنگ*

—————————————————————————————————————————————-

post

کشویی صدفی101(قیمت:2000 ریال)

کد 101

کشویی صدفی

قیمت :2000 ریال

*مقوا 140 *چاپ *طلا کوب و صدفی * 

—————————————————————————————————————————————-

کد837

کد 837

کشویی صدفی

قیمت :2950 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلاکوب و صدف *

—————————————————————————————————————————————-

کد840

 

کد 840

کشویی صدفی

قیمت :2800 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب و صدفی *

—————————————————————————————————————————————-

کد848

کد 848

کشویی صدفی

قیمت :2800 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب و صدفی *

—————————————————————————————————————————————

post

کاغذ ترحیم براي ديدن عكس ما بقی کاغذ ترحیم ها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

                      

           

           

           

           

             

           

             

            

                

               

             

              

               

                

                

               

             

              

             

              

              

              

               

               

               

               

               

             

              

            

post

کشویی 2رنگ 851(قیمت:2800 ریال)

کد 851

کشویی صدفی 2 رنگ 

در دو رنگ یاسی و کرم

قیمت :2800 ریال

*مقوا 140 *چاپ 2 رنگ*طلا کوب *

—————————————————————————————————————————————

کد102

کد 102

کشویی دو رنگ

در 2 رنگ سبز و ابی

قیمت :1700 ریال

*مقوا 140 *چاپ 2 رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

کد748

کد 748

کشویی دو رنگ

قیمت :2550 ریال

*مقوا 140 *چاپ 2 رنگ*طلاکوب *

—————————————————————————————————————————————-

کد850

 

کد 850

کشویی دو رنگ

در دو رنگ قهوه ای و قرمز

قیمت :2800 ریال

*مقوا 140 *چاپ 2 رنگ*طلا کوب *

—————————————————————————————————————————————-

کد747

کد 747

کشویی  2 رنگ

در دو رنگ یاسی و کرم

قیمت :2200 ریال

*مقوا 140 *چاپ 2 رنگ*طلا کوب *

—————————————————————————————————————————————

post

اپلیکشن کارت عامری براي دانلود اپ روی علامت زنجیرکلیلک کنید

دانلود اپلیکشن

*


*

 

*

*

                                                   *

*


*

*

*

*

*

*


*

*

*

*

*

*

*


*

*

*

*

*

*

*


 

 

 

 

 

 

post

عروسکی 896(قیمت:2800 ریال)

 

کد 896

عروسکی کشویی

قیمت :2800 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلاکوب *

—————————————————————————————————————————————-

کد904

کد 904

 عروسکی

قیمت :2800 ریال

*مقوا 140 *چاپ 2 رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

کد900

 

کد 900

کشویی عروسکی

قیمت :2800 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلا کوب *

—————————————————————————————————————————————-

post

ابرنگی861(قیمت :2600ریال)

کد 861

ابرنگی

قیمت :2600 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلا کوب *

—————————————————————————————————————————————-

861

کد 861

ابرنگی

قیمت :2600 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلا کوب *

—————————————————————————————————————————————-

post

ابرنگی864(قیمت :2600 ریال)

کد 864

ابرنگی

قیمت :2600 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلا کوب *

—————————————————————————————————————————————

864

کد 864

ابرنگی

قیمت :2600 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلا کوب *

—————————————————————————————————————————————-

post

ابرنگی857(قیمت :2800 ریال)

کد 857
ابرنگی مربعی
قیمت :2800 ریال
*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلاکوب *
—————————————————————————————————————————————-

857

کد 857
ابرنگی مربعی
قیمت :2800 ریال
*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلاکوب *
—————————————————————————————————————————————-
post

ابرنگی863(قیمت :2800 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

کد 863

ابرنگی مربعی

قیمت :2800 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلا کوب *

—————————————————————————————————————————————-

863

کد 863

ابرنگی مربعی

قیمت :2800 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلا کوب *

—————————————————————————————————————————————-

post

اتویی 836 (قیمت :3700 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

کد 836

کشویی اتویی

قیمت :3700 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب و صدفی * 

—————————————————————————————————————————————-

836

کد 836

کشویی اتویی

قیمت :3700 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب و صدفی * 

—————————————————————————————————————————————-

 

post

کشویی صدفی 100 -820-841-835(قیمت :2000 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

کد 100

کشویی 100

قیمت :2000 ریال

*مقوا 140 *چاپ *صدفی * 

—————————————————————————————————————————————-

کد820

کد 820

کشویی صدفی

قیمت :2950 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*صدفی *

—————————————————————————————————————————————-

کد841

 

کد 841

کشویی صدفی

قیمت :2550 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب و صدفی *

—————————————————————————————————————————————-

کد835

 

کد 835

کشویی صدفی

قیمت :2950 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب و صدفی *

—————————————————————————————————————————————

post

شبکه اجتماعی(ما در شبکه اجتماعی و موبایل خود دنبال نموده ونمونه های ما را دریافت نمایید) برای دیدن ادرسها به روی علامت زنجیر کلیک کنید

url

نمونه ها ی ما را در اینستاگرام مشاهده و دنبال نمایید * instagram.com/ameri.card

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************

*****************************************************************************

 

 

 

************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************************************************************


 


photo_2016-02-18_00-05-16

با اسکن QR کد نمونه ها ی ما را در تانگو مشاهده نمایید

Tango_iOS+app+icon

نمونه ها ی ما را در تانگو مشاهده كنيد

post

کشویی دو رنگ895-898-899-862(قیمت :2550 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

کد 899

کشویی دورنگ

قیمت :2950 ریال

*مقوا 140 *چاپ 2 رنگ*طلا کوب و صدف * 

*درسه رنگ زرشکی و یاسی و قهوه ای*

—————————————————————————————————————————————-

کد895

کد 895

کشویی دورنگ

قیمت :2550 ریال

*مقوا 140 *چاپ 2 رنگ*طلا کوب * 

*درسه رنگ زرشکی و یاسی و قهوه ای*

—————————————————————————————————————————————-

کد898

کد 898

کشویی دورنگ

قیمت :2800 ریال

*مقوا 140 *چاپ 2 رنگ*طلا کوب و صدف * 

*درسه رنگ زرشکی و یاسی و قهوه ای*

—————————————————————————————————————————————-

کد862

کد 862

کشویی دورنگ

قیمت :2600 ریال

*مقوا 140 *چاپ 2 رنگ*طلا کوب و صدف * 

*در دو رنگ زرشکی و قهوه ای*

—————————————————————————————————————————————-

 

post

ابرنگی 104 (قیمت :1800 ریال)

کد 104

ابرنگی کشویی

قیمت :1800 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

104

کد 104

ابرنگی کشویی

قیمت :1800 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

post

کشویی چهار رنگ 858-859-860-897(قیمت :1700 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

کد 897

سه لا بزرگ عروسکی

قیمت :1700 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

کد860

کد 860

سه لا بزرگ ابرنگی

قیمت :1700 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلاکوب *

—————————————————————————————————————————————-

کد859

 

کد 859

سه لا ابرنگی

قیمت :1700 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلا کوب *

—————————————————————————————————————————————-

کد858

 

کد 858

سه لا چهار رنگ

قیمت :1700 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلا کوب *

—————————————————————————————————————————————

post

سه لا بزرگ دورنگ 839(قیمت :1400 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

کد 839

سه لا 

قیمت :1400 ریال

*مقوا 140 *چاپ 2 رنگ*طلا کوب * در3 رنگ قرمز.یاسی و کرم*

—————————————————————————————————————————————-

839

کد 839

سه لا 

قیمت :1400 ریال

*مقوا 140 *چاپ 2 رنگ*طلا کوب * در3 رنگ قرمز.یاسی و کرم*

—————————————————————————————————————————————-

post

سه لا کوچیک 900-901(قیمت : 650 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

کد 900

سه لا 

قیمت : 650 ریال

*مقوا 140 *چاپ 2 رنگ*طلاکوب * در 3 رنگ قهوه ای و زرشکی و سرمه ای*

—————————————————————————————————————————————-

کد 901

کد 901

سه لا 

قیمت : 650 ریال

*مقوا 140 *چاپ 2 رنگ*طلاکوب * در 3 رنگ قهوه ای و زرشکی و سرمه ای*

—————————————————————————————————————————————-

post

چوب 307-308(قیمت :2800 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

کد 307

چوب

قیمت :2800 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

کد308

کد 308

چوب

قیمت :2800 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلاکوب *

—————————————————————————————————————————————-

post

کشویی صدفی 853(قیمت :2800 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

کد 853

کشویی صدفی

قیمت :2800 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلاکوب *

—————————————————————————————————————————————-

 

کد102

کد 102

کشویی صدفی

قیمت :2800 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

post

کشویی 792 (قیمت :2500 ریال) براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

کد 792

کشویی

قیمت :2500 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

 

post

ابرنگی107(قیمت :2800 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

کد 107

ابرنگی

قیمت :2800 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلا کوب *

—————————————————————————————————————————————

107 ابرنگی

کد 107

ابرنگی

قیمت :2800 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلا کوب *

—————————————————————————————————————————————

post

کشویی دو رنگ براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

کد749

کد 749

کشویی

قیمت :2550 ریال

*مقوا 140 *چاپ 2 رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

کد750

کد 750

کشویی

قیمت :2550 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ*طلاکوب *

—————————————————————————————————————————————-

 

post

دولا2 رنگ و 4 رنگ(قیمت :1250ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

کد 71

دو لا دورنگ

قیمت :1250ریال

*مقوا 120 *چاپ 2 رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

کد 048

کد 048

دو لا دورنگ

قیمت :1250 ریال

*مقوا 120 *چاپ 2 رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

کد 072

کد 72

دو لا دورنگ

قیمت :1250ریال

*مقوا 120 *چاپ 2 رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

post

دولا ۱۳*۱۸(قیمت :۹۰۰ ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

 

کد ۱۱۶

دولا

قیمت :۱۰۰۰ ریال

*مقوا ۱۴۰ *چاپ تک رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

کد ۱۱۷

کد ۱۱۷

پاکتی

قیمت :۹۰۰ ریال

*مقوا ۱۴۰ *چاپ ۴رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

post

دولا10*15 002(قیمت :850 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

کد 009

دولا 10*15

قیمت :850 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب * 

————————————————————————————————————-

کد 002

کد 002

دولا 10*15

قیمت :850 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

 

کد004

کد 004

دولا 10*15

قیمت :850 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب * 

————————————————————————————————————-

post

سه لا بزرگ825(قیمت :1200 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

کد 825

سه لا

قیمت :1200 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

کد 60

کد 60

سه لا

قیمت :1200 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————- 

کد 827

کد 827

سه لا

قیمت :1200 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

کد 830

 

کد 830

سه لا

قیمت :1200 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

post

سه لا کوچک تک رنگ(قیمت :850 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

کد 052

سه لا

قیمت :850 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

 

کد 110

کد 110

سه لا

قیمت :850 ریال

*مقوا 140 *چاپ تک رنگ*طلا کوب * 

—————————————————————————————————————————————-

post

مکه دولاباپاکت(قیمت :1100 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

مکه دو لا

با پاکت

قیمت :1100 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ* 

—————————————————————————————————————————————-

مکه دولا

post

کربلادو لاباپاکت(قیمت :1100 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

کربلا دو لا

با پاکت

قیمت :1100 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ* 

—————————————————————————————————————————————-

کربلا دولا.1jpg

post

مکه سه لا(قیمت :1100 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

مکه سه لا

سه لا

قیمت :1100 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ* 

—————————————————————————————————————————————-

مکه سه لا 208

post

ترحیم دولا(قیمت :1100 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

ترحیم

با پاکت

قیمت :1100 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ* 

—————————————————————————————————————————————-

ترحیم

post

ترحیم سه لا(قیمت :700 ریال)براي ديدن عكس ما بقی كارتها روی علامت زنجیرکلیلک کنید

ترحیمسه لا

قیمت :700 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ* 

—————————————————————————————————————————————-

 ترحیم پدرم سه لا 203

ترحیمسه لا

قیمت :700 ریال

*مقوا 140 *چاپ 4 رنگ* 

—————————————————————————————————————————————-